POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z serwisu internetowego działającego pod adresem http://lomejordevarsovia.com (dalej jako: „Serwis”) przetwarzane są przez LO MEJOR DE VARSOVIA. KAZIMIERZ PRZESZOWSKI. z siedzibą w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów 81 lok. 24, kod pocztowy 05-091, NIP 5213247247
 2. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu działającego pod adresem http://lomejordevarsovia.com (dalej jako „Użytkownicy”), a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. Serwisu, osób zainteresowanych zatrudnieniem w LO MEJOR DE VARSOVIA lub kontaktem z LO MEJOR DE VARSOVIA w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).
 3. Dane osobowe, które Użytkownik powierza Usługodawcy, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej przetwarzane są:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji;
  3. dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób;
  4. ewentualnego dochodzenia roszczeń;
  5. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  6. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu;
  7. w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę również w celu przekazywania informacji o Usługodawcy, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z Usługodawcą.
 6. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach, Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez jego zgody.
 7. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 8. Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkownika i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych.
 9. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik nie zachowa zasad bezpieczeństwa.